Aktualności

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój firm rodzinnych

Trwa ewaluacja projektu "Rozwój firm rodzinnych". Projekt skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorstw rodzinnych w których pracuje minimum drugie pokolenie.W chwili obecnej prowadzone są analizy skuteczności i efektywności projektu.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Rozwój osobisty i zawodowy

Trwa nabór do III Edycji Projektu "Rozwój osobisty podstawą rozwoju zawodowego". Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Koordynator merytoryczny: Krzysztof Paliwoda tel. 601 437 730, mail:kp@pm.net.pl  . Rekrutacja kończy się 31 października 2014 r.

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji

Trwa nabór do II Edycji Projektu - Sztuka pozytywnej manipulacji i perswazji - szczegółowe informacje tel. 601 437730

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się - czy wiesz dokąd zmierzasz?

11-13 października 2014r odbędzie się trening pokazowy dla osób, które chcą świadomie dokonywać zmian w życiu, określać cele, by wykorzystać posiadane kompetencje i umiejętności dla poprawy jakości swojego życia i uzyskania satysfakcji. Uczestnicy pokrywają tylko koszty pobytu i wyżywienia.Trening jest formą rekrutacji do projektu " Porozmawiaj ze sobą", który rozpoczyna się 01 grudnia 2014 r,

read more »

10/09/2014 Krzysztof Paliwoda

Zatrzymaj się i porozmawiaj ze sobą

Trwa rekrutacja do Projektu z  zakresu zwiększania świadomości siebie i swoich zachowań dla podnoszenia efektywności własnego działania w sferze osobistej i zawodowej. Rezerwacji należy dokonać wypełniając KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY  załączony do wiadomości i przesłać go na adres e-mail:  kp@pm.net.pl 

read more »

more information »

Kontakt

mapka

zobacz więcej »

Badanie kompetencji menadżerskich

I. Z CZEGO WYNIKA POTRZEBA ZASTOSOWANIA ANALIZ?

 1. Kadra Zarządzająca, jej styl myślenia, postawy wobec pracy i przedsiębiorstwa wpływają na cechy kultury organizacyjnej firmy, system organizacji pracy, efektywność organizacji jako całości - dlatego warto znać opinie pracowników na temat przedsiębiorstwa, ich sposób myślenia, kategorie motywacyjne, potrzeby i bariery. Świadomość opinii i postaw Kadry Zarządzającej pozwala zarządzającym firmą prowadzić świadomą politykę personalną.
 2. Kadra Zarządzająca jest wykonawcą strategicznych działań przedsiębiorstwa oraz koordynuje wszelkie procesy wykonawcze. Jakość i sprawność realizacji działań w dużej mierze zależy od ich kompetencji w pełnieniu powierzonych funkcji.
 3. Każde przedsiębiorstwo posiada potencjał do rozwiązania wszystkich swoich problemów, kluczowe znaczenie dla skutecznego rozwiązywania problemów ma właściwe diagnozowanie sytuacji firmy w obszarze personalnym. Analiza Zasobów Ludzkich Kadry Zarządzającej służy diagnozie tego obszaru i jest niezbędna do wyciągnięcia prawidłowych wniosków i rekomendacji.

II. CELE BADAŃ I ANALIZ

 1. Diagnoza stanu obecnego przedsiębiorstwa w obszarze personalnym - Kadra Zarządzająca.
 2. Analiza i ocena klimatu społecznego organizacji pracy i zarządzania.
 3. Diagnoza co jest mocną, a co słabą stroną przedsiębiorstwa od strony Kadry Zarządzającej i co należałoby wzmocnić bądź usprawnić by firma mogła realizować swoje cele strategiczne.
 4. Wyłonienie wizerunku przedsiębiorstwa na bazie autentycznych, subiektywnych opinii Kadry Zarządzającej przedsiębiorstwa na temat stanu obecnego w zakresie: możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa,
 5.  efektywności sfery organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 6.  potencjału istniejącego oraz wykorzystanego Kadry Zarządzającej,
 7.  różnorodności i natężenia potrzeb w sferze personalnej Kadry Zarządzającej.
 8. Badanie Kompetencji Menadżerskich umożliwia określenie poziomu i zakresu kompetencji menadżera oraz wyodrębnienie słabych i mocnych stron osób badanych.

III. CZEGO DOTYCZĄ BADANIA I ANALIY

 1. Analiza Zasobów Ludzkich Kadry Zarządzającej to zestaw metod analityczno-diagnostycznych umożliwiających zidentyfikowanie potencjału firmy w zakresie personalnym.
 2. Charakterystyka firmy dokonana na podstawie wyników badania opiera się na bazie bezpośrednich opinii Kadry Zarządzającej firmy.
 3. Analiza Zasobów Ludzkich Kadry Zarządzającej przedsiębiorstwa bada: funkcjonowanie systemów zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 4.  potrzeby personalne przedsiębiorstwa,
 5.  kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa,
 6.  styl zarządzania przedsiębiorstwem,
 7.  potencjał przedsiębiorstwa w obszarach jego działalności.
 8. Badanie kompetencji menadżerskich Kadry Zarządzającej pozwala na: Dokonanie obiektywnej oceny kompetencji menadżerskich osób badanych, co jest zagwarantowane dzięki zaangażowaniu w ocenę trzech stron: samego menadżera, jego podwładnych, konsultantów zewnętrznych.
 9. Ocena kompetencji obejmuje 3 podstawowe obszary: obszar wiedzy, umiejętności - wykształcenie, doświadczenia zawodowe, wykorzystanie wiedzy w praktyce, poszerzanie wiedzy, doświadczeń, nabywanie nowych umiejętności;
 10. obszar predyspozycji wynikających z cech osobowych, doświadczeń życiowych - cechy osobowości, temperament, emocjonalność, wyrażanie siebie;
 11. obszar kontaktów międzyludzkich - sposoby i formy nawiązywania, budowania i podtrzymywana relacji międzyludzkich, świadomości roli pełnionej w określonych sytuacjach społecznych.
 12. Dokonanie analizy zebranych informacji w odniesieniu do modelu kompetencji menadżerskich Kadry Zarządzającej. Model zawiera zestaw cech charakterystycznych dla roli i funkcji menadżera.

IV. JAKIE KORZYŚCI WYNIKAJĄ Z ZASTOSOWANIA ANALIZ

 1. Analiza Zasobów Ludzkich Kadry Zarządzającej ukaże obraz obszaru personalnego przedsiębiorstwa od strony organizacji i zarządzania, jak również z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań Kadry Zarządzającej.
 2. Szczegółowe wnioski wynikające z analizy dotyczą przede wszystkim funkcjonowania systemów w obszarze personalnym: Dobór, rekrutacja, selekcja pracowników,
 3.  System adaptacji pracowników,
 4.  Ocena pracowników,
 5.  System motywacji,
 6.  System wynagrodzeń,
 7.  Rozwój zawodowy, szkolenia, ścieżki kariery,
 8.  Kultura organizacyjna.
 9. Wnioski i rekomendacje z analizy będą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian dla podniesienia efektywności zarządzania w przedsiębiorstwie.
 10. Pozwala w sposób metodyczny zbudować założenia do strategii personalnej przedsiębiorstwa w obszarze Kadry Zarządzającej.
 11. Badanie Kompetencji Menadżerskich wskaże kierunki rozwoju kadry menadżerskiej i pozwoli określić wytyczne do planu szkoleń.

V. WARUNKI KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA ANALIZ

 1. Uczestnicy: Kadra Zarządzająca - 12 osób;
 2. Pracownicy podwładni - 24 osoby;
 3. Czas trwania: Analiza Zasobów Ludzkich Kadry Zarządzającej i Badanie Kompetencji Menadżerskich - 3 godziny;
 4. Ocena kompetencji menadżerskich dokonywana przez pracowników podwładnych - 2 godziny;
 5. Wywiady indywidualne z Kadrą Zarządzającą - 6 godzin.
 6. Warunki organizacyjne: sala na 24 osoby do przeprowadzenia badań; dwa odrębne pomieszczenia do przeprowadzenia wywiadów indywidualnych.
 7. Termin przekazania wyników analiz: do dwóch tygodni od przeprowadzenia badań w przedsiębiorstwie.
 8. Forma prezentacji wyników analiz: Raport z Analizy Zasobów Lidzkich Kadry Zarządzającej przedsiębiorstwa
 9.  Raport z Badania Kompetencji Menadżerskich

Wszelkie prawa zastrzeżone © Personel Marketing I Sp. z o.o.